Samsung 32" LED 720p 60Hz

Samsung 32" LED 720p 60Hz