Johnson's Baby Powder, 2 pk./22 oz.
Item: 860581 Model: 38137003045