Stamina Ab/Hyper Bench Pro
Item: 2014711 Model: 20-2021